Mokymas plaukti

Kviečiame pasirašyti peticiją

Kviečiame pritarti Tarptautinės konferencijos ,,Ką daryti, kad vaikų skęstų mažiau?“ rezoliucijai (žemiau) pasirašant peticiją

 

 

Tarptautinės konferencijos ,,Ką daryti, kad vaikų skęstų mažiau?“

REZOLIUCIJA

2015 m. lapkričio 27 d.

Vilnius

 

 

 

Konferencijos dalyviai

 

pripažindami, kad plaukimas yra unikali ir sveikatą stiprinantį fizinio aktyvumo forma, puikiai veikianti vaikų fizinę raidą, išgyvenimo vandenyje įgūdis ir viena pagrindinių skendimų prevencijos sąlygų, plaukimas suteikia svarbų įgūdį kitų laisvalaikio ir rekreacijos formų kokybei (plaukimas baidarėmis, maudynės atostogaujant, SPA ir vandens parkų lankymas ir pan.), tai saviraiškos ir savirealizacijos per plaukimo sportą forma (varžybinis sportas);

 

remiantis įgyta patirtimi įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 1094 (2008 m. spalio 22 d.) ,,Dėl vaikų mokymo plaukti bendrojo lavinimo mokyklose programos patvirtinimo“;

 

įvertindamiPasaulinės sveikatos organizacijos skendimų statistikos duomenis (Global report on drowning, WHO, 2014), kurie konstatuoja kritinę padėtį Lietuvoje – skendimų skaičius 100 tūkst. gyventojų yra 8,1 atvejis, nuskendusių vaikų 0–14 metų grupėje rodiklis 2,5 atvejai. Tai didžiausi rodikliai Europos Sąjungoje. Skendimų statistika Lietuvoje 4 kartus didesnė už ES šalių vidurkį. Skendimai yra antra pagal dažnumą (14 proc.) vaikų mirties priežasčių iš netyčinių sužalojimų;

atsižvelgdami į UNESCO chartijos Dėl fizinio ugdymo, fizinio aktyvumo ir sporto (2015 m. lapkritis, Paryžius) naują redakciją, kurioje pažymima, kad ,,.. Gebėjimas plaukti yra gyvybiškai svarbus įgūdis kiekvienam asmeniui iškilus rizikai nuskęsti“;

įgyvendinant 2011–2020 metų valstybinę sporto plėtros strategiją, patvirtintą Seimo 2011 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. XI-1296 ,,Dėl 2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos patvirtinimo“, Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programą, patvirtintą Seimo 2014 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XII-964 ,,Dėl Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą, patvirtintą 2014 m. kovo 26 d. Nr. 293 ,, Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto ,,Sveikata visiems“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“,

siūlo iki 2020 metų:

 1. tobulinti ugdymo ir sporto įstatyminę bazę ir siekti, kad būtų suformuluota įpareigojanti nuostata, kad kiekvienas moksleivis baigdamas pagrindinės mokyklos programą turėtų demonstruoti plaukimo ir judėjimo vandenyje gebėjimus, saugaus elgesio prie vandens žinių sistemą, kaip skendimų prevencijos būtiną sąlygą;
 2. didinti plaukimo pamokų prieinamumą pradinių klasių vaikams formaliajame ugdyme;
 3. pasiekti, kad šalies mokyklose bent 80 proc. 2–3 klasėse besimokantiems mokiniams būtų vykdoma vieninga 32 pamokų Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta mokymo plaukti ir saugaus elgesio prie vandens programa;
 4. norint toliau siekti tikros pažangos, būtina orientuotis ne tik į kiekybinius rodiklius, bet ir užtikrinti ugdymo proceso kokybę per vieningą mokymo plaukti programą;
 5. siekti, kad vaikai per plaukimo pamokas gebėtų įvaldyti bazinius plaukimo įgūdžius taip, kad jiems būtų nesudėtinga vandenyje panerti, plūduriuoti, plaukiant ant krūtinės ir nugaros įveikti bent 50 m nuotolį vandenyje ir saugiai išlipti iš vandens netikėtai į jį įkritus;
 6. didinti plaukimo pamokų patrauklumą ir skatinti mokinius aktyviai jose dalyvauti, ugdyti jų saugų ir atsakingą elgesį vandenyje, per plaukimo pamokas formuoti fiziškai aktyvios ir atsakingos gyvensenos įprotį;
 7. pasiekti, kad baigiant plaukimo programą pagal nustatytus rodiklius būtų vertinami mokinių gebėjimai ir pažanga. Apie mokinių pasiekimus informuoti mokinių tėvus, aiškiai nurodant individualius vaikų gebėjimus. Didinti mokyklų ir tėvų atsakomybę už vaikų mokymą plaukti ir saugiai elgtis vandenyje;
 8. sukurti proceso vyksmo, kiekybinių ir kokybinių rodiklių stebėsenos sistemą, padėsiančią vertinti mokinių pasiekimus ir juos lyginti su kitų šalių rodikliais;
 9. vertinant mokyklų veiklos kokybę ypatingą dėmesį skirti mokyklos pastangoms dalyvauti mokymo plaukti ir saugaus elgesio prie vandens programoje;
 10. remiantis gerąją užsienio šalių patirtimi plėtoti plaukimo trenerių ir mokytojų kompetencijas, plaukimo pamokų turinį padaryti patrauklesnį ir modernesnį;
 11. siekti, kad plaukimo pamokas vykdytų tik licencijuoti ir specialiai parengti specialistai;
 12. sukurti ir atnaujinti baseinų infrastruktūrą, kad ji būtų tolygiai išplėtota visuose Lietuvos regionuose ir prieinama kiekvienam mokiniui;
 13. užtikrinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą – Švietimo ir mokslo ministerijos, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, savivaldybių, mokyklų, nevyriausybinių subjektų – vykdant mokymo plaukti programą;
 14. užtikrinti stabilų mokymo plaukti programos finansavimą ir mokinių pavežėjimą iki baseinų;
 15. remtis pasauline praktika ir sudaryti sąlygas plėtoti nevyriausybinės organizacijos – Lietuvos plaukimo federacijos – veiklą, kaip turinčios pažangią, mokslu pagrįstą patirtį vaikų mokymo plaukti ir saugaus elgesio vandenyje programų vykdymo srityje;
 16. skirti lėšas sistemingam skendimų prevencijos priemonių viešinimui, užtikrinti, kad visuomenė nuolat būtų informuojama apie vaikų mokymo plaukti svarbą, kaip vieną iš skendimų prevencijos priemonę. 

Taip pat skaitykite

Rėmėjai ir partneriai