Kita

Pranešimas apie viešą konkursą Lietuvos plaukimo federacijos Prezidento pareigoms eiti

Vadovaudamasi Lietuvos plaukimo federacijos (toliau – Federacijos) Vykdomojo komiteto posėdžio protokolu Nr. 5 (2016 m. rugsėjo 15 d.), LPF Rinkimų komitetas skelbia viešą konkursą (toliau – Konkursas) Lietuvos plaukimo federacijos prezidento (toliau – Prezidento) pareigoms eiti (kadencijos trukmė – 4 metai).

Konkurse gali dalyvauti nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis universitetinį išsilavinimą, išmanantis Lietuvos sporto politiką ir sistemą, išmanantis Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius kūno kultūrą ir sportą, Lietuvos plaukimo federacijos įstatus, pasirengęs jais vadovautis veikloje, jeigu būtų išrinktas Prezidentu. Kandidato į Prezidento pareigas veikla turi rodyti jo vadybinę patirtį, bendravimo, bendradarbiavimo ir derybų gebėjimus. Kandidatas į Prezidentus turi išmanyti LPF tikslus ir siekti įgyvendinti jos misiją, puoselėti LPF vertybes, būti motyvuotam rūpintis Federacijos veiklos kokybe ir turėti žinių, patirties bei gebėjimų, reikalingų Prezidento pareigoms vykdyti.

Kandidatuoti į Prezidento pareigas negali asmuo, kuris:

– būdamas LPF VK Rinkimų komiteto narys nenusišalino nuo Pretendentų svarstymo ir Kandidatų siūlymo LPF Konferencijai;
– buvo įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs nusikalstamą veiką;
– buvo atleistas iš tarnybos ar darbo už šiurkštų drausmės pažeidimą arba nuo atleidimo yra praėję ne mažiau kaip penkeri metai;

Asmenys, norintys dalyvauti Konkurse, turi pateikti Pareiškinius dokumentus užklijuotame voke iki 2016 m. spalio mėn. 21 d. 17 val. (vėliausia dokumentų pateikimo data ir valanda) LPF Generaliniam sekretoriui asmeniškai, išsiųsti registruotu paštu arba įteikti kurjerių tarnybai ne vėliau kaip iki pranešime apie Viešą konkursą nurodyto termino pabaigos.

Kiekvienas Pretendentas privalo pateikti Pareiškinius dokumentus lietuvių kalba:

1. prašymą dalyvauti viešame konkurse pagal pateiktą formą;
2. Pretendento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Pretendento išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Pretendento duomenų anketą, užpildytą pagal pateiktą formą;
5. Pretendento veiklos, jį išrinkus Prezidentu, programą (ar jos gaires);
6. Pretendento deklaraciją dėl nepriekaištingos reputacijos, užpildytą pagal pateiktą formą.

Pastaba: 2–3 punktuose nurodytų Pareiškinių dokumentų originalai turi būti pateikti LPF VK Rinkimų komitetui pareikalavus, jeigu Pretendento kandidatūrą bus nuspręsta siūlyti į Kandidatus ir teikti LPF rinkiminei Konferencijai.

Išsamesnės informacijos apie viešą konkursą prašome teirautis LPF Generalinio sekretoriaus Emilio Vaitkaičio (elektroninio pašto adresas: emilis.vaitkaitis@gmail.com, telefono numeris: +37065758542).

LPF Rinkimų komitetą sudaro:

1. Pirmininkas Valerijus Belovas
2. Narys Ilona Judita Zuozienė
3. Narys Romualdas Grilauskas
4. Narys Saulius Binevičius
5. Narys Gintautas Bartkus

Po dokumentų pateikimo datos per tris darbo dienas, tai yra ne vėliau kaip spalio 26 d. bus atplėšiami vokai ir susipažįstama su gautais dokumentais. Jeigu komitetas nuspręs organizuoti susitikimą su kandidatais, apie susitikimo datas informuos pretendentus. 

___
__
_

Taip pat skaitykite

Rėmėjai ir partneriai