Kita

Vilniaus Ozo gimnazija kviečia mokytis pagal specializuoto ugdymo programas

Vilniaus Ozo gimnazijos nuotr.

Asmuo, pageidaujantis mokytis pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programą, kovo 1–31 d. (I priėmimo etapas) ir rugpjūčio 19–24 d. (II etapas) pildo prašymą Vilniaus miesto savivaldybės elektroninėje prašymų registracijos sistemoje https://svietimas.vilnius.lt/ ir el. paštu gauna sistemos prašymo registracijos numerį.  ir )
(Instrukcija, kaip pildyti prašymą)

Vilniaus miesto savivaldybės elektroninėje prašymų registracijos sistemoje, skyrelyje „Specifiniai pageidavimai“ įrašo:

 • Specializuoto sporto ugdymo klasė.

Skyrelyje „Papildomi dokumentai“ pateikia šiuos dokumentus:

 1. Pirmojo pusmečio pasiekimų pažymėjimą.
 2. Dokumentų kopijas apie mokinio pasiekimus olimpiadose, konkursuose, varžybose.

Po sėkmingai atliktos registracijos ir gavus sistemos prašymo registracijos numerį pateikia nustatytos formos prašymą Vilniaus Ozo gimnazijai el. paštu priemimas@ozogimnazija.lt.
(Plačiau apie priėmimą)

Pageidaujantys mokytis Gimnazijoje Priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:

 1. Pageidaujantis mokytis I gimnazijos klasėje pateikia 8 klasių baigimo mokymosi pasiekimų pažymėjimo kopiją (iki 06-30).
 2. Pageidaujantis mokytis III gimnazijos klasėje pateikia pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo kopiją (iki 06-30).
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (iki 08-24).
 4. Lietuvos sporto medicinos centro (adresas: Ozo g. 39, LT-07171 Vilnius) „Sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“, (Forma 068/a) (iki 08-24).
 5. Nacionalinės sporto šakos federacijos rekomendaciją-raštą, patvirtinantį, kad asmuo atitinka meistriškumo rodiklius, nustatytus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-976 „Dėl sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 18
  d. įsakymo Nr. V-1236 redakcija) (iki 08-24).
 6. Dokumentų kopijas apie mokinio pasiekimus olimpiadose, konkursuose, varžybose.
 7. Gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą (einamųjų arba praėjusių metų, išduotą savivaldybės, kurioje deklaruota vaiko gyvenamoji vieta). (Tik asmenims, atvykstantiems mokytis iš kitų Lietuvos regionų).

Priėmimo pirmenybė teikiama prioritetinių valstybės ir strateginių sporto šakų sportininkams.

Vilniaus Ozo gimnazija siūlo:

 • Specialų pamokų tvarkaraštį, leidžiantį mokiniams dalyvauti treniruotėse 2 kartus per dieną.
 • Vilniaus m. savivaldybės finansuojamą maitinimą (pietus) Vilniaus m. mokiniams.
 • Mokiniai, atvykę iš Lietuvos regionų, apgyvendinami bendrabutyje, suteikiamas visos dienos
  maitinimas.
 • Nepertraukiamą ugdymo procesą ilgalaikių stovyklų ir varžybų metu.

Vilniaus Ozo gimnazija vienintelė Lietuvoje siūlo tiesioginį (sinchroninį) nuotolinį mokymą asmenims, pageidaujantiems mokytis pagal specializuoto ugdymo krypties kartu su sporto ugdymu programas:

Išvykusieji į ilgalaikes treniruočių stovyklas ir varžybas, sportuojantys užsienio šalių sporto klubuose nuotoliniu būdu gali mokytis visose bendrojo ugdymo klasėse (1-8 ir I-IV gimnazijos klasėse).

Mokiniams siūloma:

 • Lankstus patogus pamokų, konsultacijų ir darbų atlikimo tvarkaraštis.
 • Mokytojų konsultacijos Skype programa kiekvienos pamokos metu.
 • Pilnavertis reguliarus mokymasis su visomis kiekvienam mokomajam dalykui profesionaliai
  parengtomis e. pamokomis.

Daugiau informacijos: http://ozogimnazija.lt –> Nuotolinis mokymas

Kontaktai pasiteiravimui:
Alvidas Raškauskas
Vilniaus Ozo gimnazijos Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Tel.nr.: +370 612 41577, el. paštas: alvidas.raskauskas@ozogimnazija.lt

Vilda Skairienė
Vilniaus Ozo gimnazijos Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Tel.nr.: +370 61878937, el. paštas: vilda.skairiene@ozogimnazija.lt

Vilniaus Ozo gimnazijos inf.

Taip pat skaitykite

Rėmėjai ir partneriai